دعای شبانگاهی

گمان می کنم اگر دکتر شریعتی زنده بود، این روزها در جلسات سخنرانی خود در حسینه ارشاد حتما چنین دعایی زمزمه می کرد: خدایا ما را از گزند اپوزیسیون ایرانی مصون بدار، راه درست کردن ایران را خود خواهیم آموخت

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: