این است معنای محارب

به عکسهای ذیل توجه کنید. محارب یعنی این! محارب یعنی کسی که برای کودکان خیابانی فعالیت می کند
محارب یعنی کسی که به درد دل زندانی ها گوش میدهد
محارب یعنی کسی که در راه گسترش حقوق بشر گام  برمیدارد
محارب یعنی کسی که برای آزادی یک زندانی شکنجه شده و مورد تجاوز قرار گرفته کمپین می کند
محارب یعنی کسی که به تشییع جنازه یک مرجع تقلید می رود
محارب یعنی شیوا نظر آهاری
محارب یعنی من
محارب یعنی تو پی نوشت: تذکر این نکته را لازم میدانم که برای من  ۱۰۰٪ محرز نیست که این تصویر حتما مربوط به خانم شیوا نظرآهاری است (گرچه بسیار شبیه است)، ولی حتی اگر هم کس دیگری باشد در محتوی تاثیری ندارد. عده ای در آن مملکت در راه احقاق حقوق اولیه انسانها (بخصوص کودکان و خانمها) قدم برمیدارند ولی محارب شناخته می شوند. این حرف مطمئنا واقعیت دارد 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: