خوشم میاد که موسوی پیش دستی کرد و قبل از خامنه ای سال جدید را نامگذاری کرد: سال صبر و استقامت

این سید مرا دیوانه خود کرده است. حرکت از این سنجیده تر در این شرایط امکان نداشت

حرکات پخته میرحسین واقعا یک نعمت بزرگ برای جنبش سبز است. او که خود در سال کهنه اسوهء صبر و استقامت بود حال با حرکتی هوشمندانه بر خامنه ای پیش دستی کرده و با نامگذاری سال جدید یه عنوان سال صبر و استقامت هم مردم را آگاه می کند که راه درازی در پیش است که لازمه پیمودن آن صبر فراوان است، و هم به حکومت می گوید که تا آخر ایستاده است

دست مریزاد سید

سبز باشید، دیگران را هم سبز کنید

Advertisements

3 thoughts on “خوشم میاد که موسوی پیش دستی کرد و قبل از خامنه ای سال جدید را نامگذاری کرد: سال صبر و استقامت

 1. تهمتن says:

  این بشر واقعاً باهوشترین فرد در جنبش هست. با اونکه نمی شناسمش ولی خیلی شجاع و بی پرواست

 2. […]  حرکات پخته میرحسین واقعا یک نعمت بزرگ برای جنبش سبز است. او که خود در سال کهنه اسوهء صبر و استقامت بود حال با حرکتی هوشمندانه بر خامنه ای پیش دستی کرده و با نامگذاری سال جدید یه عنوان سال صبر و استقامت هم مردم را آگاه می کند که راه درازی در پیش است که لازمه پیمودن آن صبر فراوان است، و هم به حکومت می گوید که تا آخر ایستاده است./منبع […]

 3. Names do not matter says:

  I love your page Ali. it is so clean and big. 🙂

  Regarding your text, I would say Mr. Mousavi is a very patient and sincere person.

  If we look at the Greem movement deeply, we could see that we have already won.
  Love & peace to all.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: