تاج زاده آزاد شد

طبق اخبار موثق دریافتی، تاجزاده ساعتی قبل آزاد شد. از آزادی تاج زاده بی نهایت خرسندم، به امید رهایی تمامی اسرای سبز

سبز باسید، دیگران را هم سبز کنید

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: