بهار تراکمه به خانه بازگشت

آقای رضا شکرالهی (از دوستان خانواده تراکمه) در صفحهء گوگل خود (گودر) خبر خوشحال کننده ای را همین چند دقیقه پیش نوشتند که ذیلا می آورم. به امید آزادی همه اسرای جنبش

بهار تراکمه به خانه بازگشت.
چند دقیقه پیش، یونس تماس گرفت و خبر بازگشت دخترش بهار را داد.
حالش خوب است.
امیدوارم بازداشتی‌های دیگر را هم هرچه زودتر آزاد کنند.
دلم پیش «بهمن» است و دست به دعا برای آزادی عزیزانش…

سبز باشید، دیگران را هم سبز کنید

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: