مکالمهء جالب یک بسیجی و یک دانشجو

این مطلب از طریق ایمیل به دستم رسید و چون آن را جالب یافتم، گفتم با شما هم در میان بگذارم: بسیجی با پوزخندی به دانشجو گفت: ما برای شرف و دین و آبرو می جنگیم ، آنوقت شما برای آزادی ؟

دانشجو گفت: خوب البته هر کس برای آنچه ندارد می جنگد

سبز باشید، دیگران را هم سبز کنید

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: