زیدآبادی عزیز، مطمئن باش از این ۵ سال حبس حتی ۶ ماه هم در زندان نخواهی ماند-ایران را آزاد می کنیم

خبرهای تاسف بار این روزها فراوان می شنویم، یکی از آنها هم حکم سنگین و غیر معمول آقای احمد زیدآبادی صرفا بخاطر اینکه جلوی پادشاهی فقیه سر تعظیم و نوکری فرود نیاورد. ولی اینها همه آب در هاون کوبیدن است. اینان خود بهتر از هر کس دیگری می دانند که عمرشان به سر آمده است و دقیقا به همین علت است که به سیم آخر زده اند. احمد عزیز، بگذار هر چه می خواهند حکم را سنگین تر کنند. این حکم ها دیگر پشیزی ارزش ندارد. مطمئن باش نه تنها ۵ سال بلکه ۵ ماه هم در حبس نخواهی ماند چرا که ایران تا آن موقع به دست جوانان برومندش آزاد شده است. نگاه کن به این که این ناکسان چگونه از شانزده آذر در هراسند؟ این تازه اول کار است. در محرم و صفر و چهارشنبه سوری و نوروز و همه مناسبتهای دیگر چون آوار روی سرشان خواهیم بود تا شمایان را آزاد کنیم.

سیز باشید، دیگران را هم سبز کنید

Advertisements
Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: