داستان جایگزینی مدیریت مترو را پی گیری کنید، موضوع جالب خواهد شد

برخورد احمدی نژاد و خاندان هاشمی کم کم وارد فاز نهایی خود می شود که بی شک تاثیر مستقیم در زمان فروپاشی حکومت کودتا خواهد داشت. اخیرا احمدی نژاد مجددا شمشیر را از رو بسته است و در یک برنامه پر مخاطب تلویزیونی اعلام کرده که مدیریت مترو را از شهرداری خواهد گرفت و مسئول جدید آن را نیز خود تعیین خواهد کرد. کافی است توجه کنیم که میر فعلی مترو محسن هاشمی، فرزند ارشد آقای رفسنجانی است و هم اوست که چند روز پیش خطابه ای آتشین بر علیه آقای احمدی نژاد داشت. گرچه قدرت و نفوذ رفسنجانی در هرم حاکمیت به شدت کاهش یافته است ولی فراموش نکنیم که همچنان دو سازمان مهم، یعنی مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان تحت ریاست اوست و همین به اندازه کافی ابزار مقابله به مثل برای او فراهم می آورد. به نظرم این داستان آبستن حوایث بسیار است که در روند پیشرفت جنبش سبز نبز تاثیرات عمیق خواهد داشت و باید آن را از نزدیک دنبال کرد

سبز باشید، دیگران را هم سیز کنید

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: