بالاگران محترم: تمنا می کنم اینقدر الکی امتیاز منفی ندهید

دوستان محترمی که عضو بالاترین هستید و امکان دادن امتیاز منفی را دارید: از شما خواهش می کنم از قدرت خود در جایی که حق است استفاده کنید. به سرنوشت آقای خامنه ای توجه کنید. بزرگترین خطای او این بود که از قدرتش استفادهء نامشروع کرد! همین

سبز باشید و دیگران را هم سبز کنید

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: