سبز ما رو دزدیدن ، دارن باهاش پز می دن

دوستی به من گفت: آقاهه تو تاکسی وقتی پلاکاردهای سبز دولتی رو دید ، گفت : سبز مارو دزدیدن ، دارن باهاش پز می دن! واقعا آیا وقیحتر از این جماعتی که سبز به اصطلاح علوی را راه انداخته اند هم می توان یافت. فردا سیزده آبان است. برای تو دهنی زدن به این وقیحان در این روز همه سبز باشید و دیگران را هم سبز کنید

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: