توافق ایران بر سر مسائل هسته ای اصلا مهم نیست، مهم 13 آبان است

امروز خبری منتشر شد که حکایت از توافق اصولی دولت کودتا با سران 5+1 برای ارسال اورانیم به روسیه جهت غنی سازی است. مشخصا یکی از اولین اهداف چنین حرکت رسانه ای تحت الشعاع قرار دادن اخبار مربوط به آماده شدن جنبش سبز برای روز 13 آبان است. به نظر می رسد برای ساده لوحی و حماقت دست اندر کاران این حکومت حدی نمیتوان متصور شد، ولی به هر حال چندان مهم هم نیست. آنان چه بخواهند و چه نخواهند روز 13 آبان مردم بار دیگر در خیابانها عهد خود با یکدیگر را تجدید می کنند، این ترفندهای کودکانه هم هیچ اثری نخواهد داشت

سبز باشید، دیگران را هم سبز کنید

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: