آقای حسینیان، شما که عددی نیستید، بهتر است رهبرتان همهء نیروهایش را برای ۱۳ آبان جمع کند

همین! هیچ حرف دیگری ندارم

سبز باشید، دیگران را هم سبز کنید

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: