عکس دردسر ساز

شما بگوئید آیا تقصیر عکاس است؟ این هیبت و فیگور رعب آور به نشریه و مسئول آن چه مربوط است؟ چند ماه پیش جریده ای با چاپ این عکس توقیف شد!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: